• Freitag, 18. Oktober 2019 21:22

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Deathknight1046.00
class 2 Druide
Muckmúck2270.00
Zya1246.00
Sómbra100.00
Lyndre0.00
Krietix0.00
Daliria0.00
Focusii0.00
Debar0.00
class 3 Jäger
Estrada1291.00
Amazía1138.00
Donnella812.00
Qhy0.00
Nurico0.00
Ravendark0.00
class 4 Magier
Ecolimorph1360.00
Kea0.00
mirabelis0.00
class 5 Paladin
Oakeagle2800.00
Ermanerich2392.00
Derrion1156.00
Zeedan0.00
class 6 Priester
Serathos2174.00
class 7 Schurke
Belpherus0.00
class 8 Schamane
Mobsler692.00
Sheol0.00
Euffen0.00
class 9 Hexenmeister
Knoll0.00
class 10 Krieger
Aphroditê2118.00
Këlsang510.00
Torkal0.00
class 11 Mönch
Juiro1730.00
class 12 Dämonenjäger
Letcor2365.00
Jnora1079.00
Teriki0.00
demore0.00

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ Antorus NHC/HC Antorus Mythic Grabmal Mythic Grabmal des Sageras Raids (60 Tage) Letzter Raid ausger. Gegenstandst.
1
Amazía 110 Member class 3 Jäger Main 1138.00 1364.00 40.00 557.00 0% (0/0) 18.04.18 429
2
Aphroditê 110 Officer class 10 Krieger Main 2118.00 1922.00 1419.00 2003.00 0% (0/0) 09.05.18 445
3
Belpherus 0 Initiate class 7 Schurke Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
4
Daliria 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
5
Deathknight 110 Member class 1 Todesritter Main 1046.00 1733.00 0.00 247.00 0% (0/0) 04.04.18 441
6
Debar 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 431
7
Derrion 110 Member class 5 Paladin Main 1156.00 1084.00 60.00 581.00 0% (0/0) 18.04.18 437
8
Donnella 110 Member class 3 Jäger Main 812.00 526.00 972.00 2396.00 0% (0/0) 07.03.18 439
9
Ecolimorph 120 Initiate class 4 Magier Main 1360.00 1225.00 120.00 80.00 0% (0/0) 09.05.18 429
10
Ermanerich 100 Member class 5 Paladin Main 2392.00 2449.00 1234.00 1815.00 0% (0/0) 09.05.18 432
11
Estrada 110 Member class 3 Jäger Main 1291.00 676.00 598.00 898.00 0% (0/0) 09.05.18 429
12
Euffen 120 Initiate class 8 Schamane Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
13
Focusii 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 431
14
Jnora 110 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 1079.00 994.00 0.00 571.00 0% (0/0) 30.04.18 428
15
Juiro 120 Member class 11 Mönch Main 1730.00 2367.00 60.00 1703.00 0% (0/0) 09.05.18 438
16
Kea 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 437
17
Knoll 120 Initiate class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 440
18
Krietix 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 435
19
Këlsang 120 Initiate class 10 Krieger Main 510.00 408.00 0.00 0.00 0% (0/0) 26.02.18 440
20
Letcor 0 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 2365.00 1299.00 1059.00 1715.00 0% (0/0) 09.05.18 438
21
Lyndre 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 442
22
Mobsler 120 Initiate class 8 Schamane Main 692.00 2016.00 260.00 296.00 0% (0/0) 09.05.18 440
23
Muckmúck 120 Member class 2 Druide Main 2270.00 1816.00 60.00 1335.00 0% (0/0) 09.05.18 397
24
Nurico 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 445
25
Oakeagle 100 Member class 5 Paladin Main 2800.00 1704.00 599.00 1419.00 0% (0/0) 09.05.18 441
26
Qhy 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 440
27
Ravendark 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
28
Serathos 110 Member class 6 Priester Main 2174.00 1268.00 340.00 210.00 0% (0/0) 04.04.18 443
29
Sheol 120 Initiate class 8 Schamane Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 442
30
Sómbra 110 Member class 2 Druide Main 100.00 100.00 100.00 100.00 0% (0/0) 05.12.17 438
31
Teriki 120 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 436
32
Torkal 110 Initiate class 10 Krieger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 435
33
Zeedan 120 Initiate class 5 Paladin Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 433
34
Zya 110 Member class 2 Druide Main 1246.00 476.00 0.00 512.00 0% (0/0) 02.05.18 437
35
demore 120 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 439
36
mirabelis 0 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 433
... 36 Einträge gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.