• Sonntag, 8. Dezember 2019 12:08

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Deathknight1046.00
class 2 Druide
Zya1246.00
Sómbra100.00
Lyndre0.00
Focusii0.00
Krietix0.00
Debar0.00
class 3 Jäger
Donnella812.00
Qhy0.00
Nurico0.00
class 4 Magier
Kea0.00
Mirabelis0.00
Lucydrago0.00
Cytherea0.00
class 5 Paladin
Oakeagle2800.00
Derrion1156.00
Fetzn0.00
Zeedan0.00
class 6 Priester
Serathos2174.00
Chrias0.00
class 7 Schurke
Belpherus0.00
class 8 Schamane
Mobsler692.00
Euffen0.00
Sheol0.00
class 9 Hexenmeister
Knoll0.00
class 10 Krieger
Aphroditê2118.00
Këlsang510.00
Torkal0.00
class 11 Mönch
Juiro1730.00
class 12 Dämonenjäger
Letcor2365.00
Teriki0.00
Demore0.00

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ Antorus NHC/HC Antorus Mythic Grabmal Mythic Grabmal des Sageras Raids (60 Tage) Letzter Raid ausger. Gegenstandst.
1
Aphroditê 110 Officer class 10 Krieger Main 2118.00 1922.00 1419.00 2003.00 0% (0/0) 09.05.18 448
2
Belpherus 0 Initiate class 7 Schurke Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
3
Chrias 110 Member class 6 Priester Main 0.00 0.00 0.00 100.00 0% (0/0) 444
4
Cytherea 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 440
5
Deathknight 110 Member class 1 Todesritter Main 1046.00 1733.00 0.00 247.00 0% (0/0) 04.04.18 443
6
Debar 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 446
7
Demore 120 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 440
8
Derrion 110 Member class 5 Paladin Main 1156.00 1084.00 60.00 581.00 0% (0/0) 18.04.18 439
9
Donnella 110 Member class 3 Jäger Main 812.00 526.00 972.00 2396.00 0% (0/0) 07.03.18 443
10
Euffen 120 Initiate class 8 Schamane Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
11
Fetzn 120 Initiate class 5 Paladin Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 441
12
Focusii 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 431
13
Juiro 120 Member class 11 Mönch Main 1730.00 2367.00 60.00 1703.00 0% (0/0) 09.05.18 442
14
Kea 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 443
15
Knoll 120 Initiate class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 440
16
Krietix 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 440
17
Këlsang 120 Initiate class 10 Krieger Main 510.00 408.00 0.00 0.00 0% (0/0) 26.02.18 440
18
Letcor 0 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 2365.00 1299.00 1059.00 1715.00 0% (0/0) 09.05.18 441
19
Lucydrago 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 438
20
Lyndre 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 443
21
Mirabelis 0 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 441
22
Mobsler 120 Initiate class 8 Schamane Main 692.00 2016.00 260.00 296.00 0% (0/0) 09.05.18 442
23
Nurico 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 448
24
Oakeagle 100 Member class 5 Paladin Main 2800.00 1704.00 599.00 1419.00 0% (0/0) 09.05.18 444
25
Qhy 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 442
26
Serathos 110 Member class 6 Priester Main 2174.00 1268.00 340.00 210.00 0% (0/0) 04.04.18 444
27
Sheol 120 Initiate class 8 Schamane Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 445
28
Sómbra 110 Member class 2 Druide Main 100.00 100.00 100.00 100.00 0% (0/0) 05.12.17 448
29
Teriki 120 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 442
30
Torkal 110 Initiate class 10 Krieger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 442
31
Zeedan 120 Initiate class 5 Paladin Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 433
32
Zya 110 Member class 2 Druide Main 1246.00 476.00 0.00 512.00 0% (0/0) 02.05.18 439
... 32 Einträge gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.