Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Deathknight1046.00
Laxity0.00
class 2 Druide
Zya1246.00
Sómbra100.00
Lyndre0.00
Focusii0.00
Debar0.00
class 3 Jäger
Donnella812.00
Xantyra0.00
Nurico0.00
Qhy0.00
mirabelis0.00
class 4 Magier
Cytherea0.00
Phidios0.00
Arelius0.00
Kea0.00
Lucydrago0.00
class 5 Paladin
Oakeagle2800.00
Derrion1156.00
Fetzn0.00
Dionys0.00
Zeedan0.00
class 6 Priester
Trueleader2351.00
Serathos2174.00
Chrias0.00
class 7 Schurke
Belpherus0.00
class 8 Schamane
Mobsler692.00
Euffen0.00
Sheol0.00
class 9 Hexenmeister
Worgenhias0.00
Liaslianya0.00
Knoll0.00
class 10 Krieger
Aphroditê2118.00
Krietec0.00
Torkal0.00
class 11 Mönch
Juiro1730.00
Estey0.00
class 12 Dämonenjäger
Letcor2365.00
Demore0.00
Teriki0.00

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ Antorus NHC/HC Antorus Mythic Grabmal Mythic Grabmal des Sageras Raids (60 Tage) Letzter Raid ausger. Gegenstandst.
1
Aphroditê 110 Officer class 10 Krieger Main 2118.00 1922.00 1419.00 2003.00 0% (0/0) 09.05.18 448
2
Arelius 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
3
Belpherus 0 Initiate class 7 Schurke Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
4
Chrias 110 Member class 6 Priester Main 0.00 0.00 0.00 100.00 0% (0/0)
5
Cytherea 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 439
6
Deathknight 110 Member class 1 Todesritter Main 1046.00 1733.00 0.00 247.00 0% (0/0) 04.04.18
7
Debar 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
8
Demore 120 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
9
Derrion 110 Member class 5 Paladin Main 1156.00 1084.00 60.00 581.00 0% (0/0) 18.04.18 439
10
Dionys 120 Initiate class 5 Paladin Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
11
Donnella 110 Member class 3 Jäger Main 812.00 526.00 972.00 2396.00 0% (0/0) 07.03.18 443
12
Estey 120 Initiate class 11 Mönch Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
13
Euffen 120 Initiate class 8 Schamane Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
14
Fetzn 120 Initiate class 5 Paladin Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 441
15
Focusii 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
16
Juiro 120 Member class 11 Mönch Main 1730.00 2367.00 60.00 1703.00 0% (0/0) 09.05.18
17
Kea 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
18
Knoll 120 Initiate class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
19
Krietec 120 Initiate class 10 Krieger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
20
Laxity 120 Initiate class 1 Todesritter Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
21
Letcor 0 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 2365.00 1299.00 1059.00 1715.00 0% (0/0) 09.05.18
22
Liaslianya 0 Initiate class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
23
Lucydrago 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 443
24
Lyndre 120 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 447
25
Mobsler 120 Initiate class 8 Schamane Main 692.00 2016.00 260.00 296.00 0% (0/0) 09.05.18 444
26
Nurico 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 448
27
Oakeagle 100 Member class 5 Paladin Main 2800.00 1704.00 599.00 1419.00 0% (0/0) 09.05.18
28
Phidios 120 Initiate class 4 Magier Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
29
Qhy 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 444
30
Serathos 110 Member class 6 Priester Main 2174.00 1268.00 340.00 210.00 0% (0/0) 04.04.18 444
31
Sheol 120 Initiate class 8 Schamane Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 446
32
Sómbra 110 Member class 2 Druide Main 100.00 100.00 100.00 100.00 0% (0/0) 05.12.17 449
33
Teriki 120 Initiate class 12 Dämonenjäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 442
34
Torkal 110 Initiate class 10 Krieger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
35
Trueleader 100 Member class 6 Priester Main 2351.00 2445.00 1684.00 1408.00 0% (0/0) 09.05.18 447
36
Worgenhias 120 Initiate class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
37
Xantyra 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0)
38
Zeedan 120 Initiate class 5 Paladin Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 433
39
Zya 110 Member class 2 Druide Main 1246.00 476.00 0.00 512.00 0% (0/0) 02.05.18
40
mirabelis 120 Initiate class 3 Jäger Main 0.00 0.00 0.00 0.00 0% (0/0) 435
... 40 Einträge gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.